a
Copyright 2022 B.E.J. Petre Cristian
Toate drepturile rezervate.

09:00 - 17:00

Program Luni – Vineri

0753 555 777

0314 095 500

Call Us For Free Consultation

Menu
 

Licitații

Petre Cristian > Licitații
a

Pentru a putea participa la o licitație publică trebuie sa îndepliniți următoarele condiții:

1. Plata garanției

Garanția (cauțiunea) în vederea participării la licitaţie se va achita prin consemnare în contul nr. RO02 BREL 0002 0002 6027 0100, deschis la Libra Internet Bank, beneficiar Biroul Executorului Judecătoresc Petre Cristian, CIF 19400229, cu menţiunea că suma reprezintă garanția de participare la licitaţie și numărul dosarului de executare silită.

Valoarea garanției este de 10% din prețul de începere a licitației pentru termenul respectiv.

Excepții de la plata garanției:

  • sunt dispensate de plata garanţiei persoanele care, împreună cu debitorul, au asupra imobilului urmărit un drept de proprietate comună pe cote-părţi sau sunt titularii unui drept de preempţiune, după caz;
  • creditorii urmăritori sau intervenienţi nu sunt obligaţi, dacă au rang util de preferinţă, să depună garanţia, decât pentru a acoperi, dacă este cazul, diferenţa dintre valoarea garanţiei şi propria creanţă.

 

2. Oferta de cumpărare (Cerere de participare la licitație în care se va preciza oferta de cumpărare)

Oferta de cumpărare împreună cu dovada consemnării garanției de participare la licitația publică se depun la executorul judecătoresc în ziua premergătoare licitației.

Oferta de cumpărare cel puțin egală cu prețul de începere a licitației poate fi depusă inclusiv în ziua licitației.

Persoanele interesate să participe la licitație vor depune la sediul biroului executorului judecătoresc, următoarele documente:

  • Cerere de participare la licitație în care se va preciza oferta de cumpărare, după modelul pe care îl găsiţi aici;
  • Dovada plății garanției de participare (10% din prețul de începere a licitației) pentru termenul respectiv;
  • în cazul persoanelor fizice: copie de pe actul de identitate și procură autentificată notarial / împuternicire avocațială în original, în cazul în care participă la licitație în calitate de mandatar);
  • în cazul persoanelor juridice: copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de înmatriculare la Registrul Comerțului, hotărârea adunării generale a asociaților sau a consiliului de administrare și mandatul persoanei care reprezintă societatea, în original.
UNDE ARE LOC LICITAŢIA?

Vânzarea se face la sediul organului de executare sau al instanţei de executare ori la locul unde este situat imobilul sau în orice alt loc, dacă se consideră că este mai potrivit pentru buna valorificare a acestuia. Vânzarea se poate efectua şi la sediul primăriei în raza căreia este situat imobilul.

CINE POATE PARTICIPA LA LICITAŢIE?

Poate participa la licitaţie, în calitate de licitator, orice persoană care are capacitatea deplină de exerciţiu, precum şi capacitatea să dobândescă bunul ce se vinde. Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoane interpuse.

Solvabilitatea, capacitatea şi interpunerea sunt lăsate la aprecierea sumară şi imediată a executorului judecătoresc, care poate refuza, făcând menţiune despre aceasta în procesul – verbal de licitaţie.

Mandatarul va trebui să prezinte o procură specială autentică, care se va păstra la dosarul executării.

Creditorii urmăritori sau intervenienţi nu pot sa adjudece bunurile oferite spre vânzare la o valoare mai mică de 75% din preţul de pornire a primei licitaţii.

CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ORGANIZAREA LICITAŢIEI?

Persoanele interesate să participe la licitație vor depune la sediul biroului executorului judecătoresc, până la termenul stabilit pentru organizarea licitației, următoarele documente:

  • Cerere de participare la licitație în care se va preciza oferta de cumpărare, după modelul pe care îl găsiţi ataşat; (Cerere participare la licitaţie);
  • Dovada plății unei cauțiuni (10% din prețul de începere a licitației) pentru termenul respectiv;
  • Persoane fizice: copie act de identitate, împreună cu procură autentificată notarial / împuternicire avocațială în original, în cazul în care participă la licitație în calitate de mandatar;
  • Persoane juridice: copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de înmatriculare la Registrul Comerțului, hotararea adunării generale a asociaților sau a consiliului de administrare, mandatul persoanei care reprezintă societatea, în original;
GARANȚIA DE PARTICIPARE ȘI OFERTA DE CUMPĂRARE

Persoanele care vor să cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate să depună la unitatea prevăzută de lege, la dispoziţia executorului judecătoresc, o garanţie reprezentând 10% din preţul de începere a licitaţiei pentru termenul respectiv.

Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare ce va cuprinde preţul oferit şi condiţiile de plată.

Termenul-limită pentru depunerea ofertei de cumpărare însoţite de dovada consemnării este ziua premergătoare licitaţiei, cu excepţia ofertelor de cumpărare cel puţin egale cu preţul de începere a licitaţiei, care pot fi depuse inclusiv în ziua licitaţiei.

Creditorii urmăritori sau intervenienţi nu sunt obligaţi, dacă au rang util de preferinţă, să depună garanţia, decât pentru a acoperi, dacă este cazul, diferenţa dintre valoarea garanţiei şi propria creanţă.

EFECTUAREA LICITAȚIEI

Vânzarea la licitaţie se face în mod public.

 

Primul termen

În cazul în care nu este oferit nici preţul la care imobilul a fost evaluat, vânzarea se va amâna la un alt termen, de cel mult 30 de zile, pentru care se va face o nouă publicaţie.

 

Al doilea termen

La acest termen, licitaţia va începe de la preţul de 75% din preţul de pornire al primei licitaţii. Dacă nu se obţine preţul de începere a licitaţiei şi există cel puţin 2 licitatori, la acelaşi termen, bunul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puţin de 30% din preţul de pornire al primei licitaţii.

Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de la care începe licitaţia. În conţinutul publicaţiei de vânzare întocmite pentru cel de-al doilea termen vor fi inserate, sub sancţiunea nulităţii, toate aceste menţiuni privind modul de stabilire a preţului de adjudecare a imobilului la al doilea termen.

 

Al treilea termen

Dacă nici la a doua licitaţie imobilul nu a fost adjudecat, la cererea creditorului, executorul judecătoresc va putea stabili o nouă licitaţie. La termenul stabilit, licitaţia va începe de la preţul de 50% din preţul de pornire al primei licitaţii. Dacă nu se obţine acest preţ şi există cel puţin 2 licitatori, bunul va fi vândut, la acest termen, la cel mai mare preţ oferit, chiar dacă acesta din urmă este mai mic decât valoarea creanţei ori a garanţiei

Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de pornire al acestei licitaţii.

RESTITUIREA GARANŢIILOR

După adjudecarea imobilului către unul dintre participanţii la licitaţie, potrivit art. 846, executorul, la cerere (Cerere de restituire a garanţiilor), va dispune restituirea garanţiilor depuse de ceilalţi participanţi.

CÂND INTRU ÎN POSESIA BUNULUI?

În toate cazurile, predarea bunului se va face după achitarea integrală a preţului (până la predare, debitorul suportă riscul pieirii bunului adjudecat).

După predare, executorul va dispune, din oficiu, dacă este cazul, radierea din registrele de publicitate a drepturilor şi sarcinilor stinse prin adjudecare care grevau anterior bunul adjudecat.
Prin adjudecare, cumpărătorul devine, de la data predării, proprietarul bunului adjudecat, liber de orice sarcini, care se strămută de drept asupra preţului plătit.

Momentan nu sunt licitatii in desfasurare.

 

Pentru mai multe licitatii va rugam sa accesati  Registrul de publicitate a vânzării de bunuri supuse executării silite.

Pentru informații și lămuriri nu ezitați să ne contactați.