09:00 - 17:00

Program Luni - Vineri

0720 528 531

0314 095 500

Facebook

Search
 

Licitatii

UNDE ARE LOC LICITAŢIA?

Vânzarea se face la sediul organului de executare sau al instanţei de executare ori la locul unde este situat imobilul sau în orice alt loc, dacă se consideră că este mai potrivit pentru buna valorificare a acestuia. Vânzarea se poate efectua şi la sediul primăriei în raza căreia este situat imobilul.

CINE POATE PARTICIPA LA LICITAŢIE?

Poate participa la licitaţie, în calitate de licitator, orice persoană care are capacitatea deplină de exerciţiu, precum şi capacitatea să dobândescă bunul ce se vinde. Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoane interpuse.

Solvabilitatea, capacitatea şi interpunerea sunt lăsate la aprecierea sumară şi imediată a executorului judecătoresc, care poate refuza, făcând menţiune despre aceasta în procesul – verbal de licitaţie. Mandatarul va trebui să prezinte o procură specială autentică, care se va păstra la dosarul executării.

Creditorii urmăritori sau intervenienţi nu pot sa adjudece bunurile oferite spre vânzare la o valoare mai mică de 75% din preţul de pornire a primei licitaţii.

CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ORGANIZAREA LICITAŢIEI?

 

Persoanele interesate să participe la licitație vor depune la sediul societății executorilor judecătorești, până la termenul stabilit pentru organizarea licitației, următoarele documente:

– Cerere de participare la licitație în care se va preciza oferta de cumpărare, după modelul pe care îl găsiţi ataşat; (Cerere participare la licitaţie)
– Dovada plății unei cauțiuni (10% din prețul de începere a licitației) pentru termenul respectiv;
– Copie act de identitate, în cazul persoanelor fizice (împreună cu procură autentificată notarial / împuternicire avocațială în original, în cazul în care participă la licitație în calitate de mandatar) și copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de înmatriculare la Registrul Comerțului, hotararea adunării generale a asociaților sau a consiliului de administrare, mandatul persoanei care reprezintă societatea, în original, în cazul persoanelor juridice.

Restituirea garanţiilor

 

După adjudecarea imobilului către unul dintre participanţii la licitaţie, potrivit art. 846, executorul, la cerere (Cerere de restituire a garanţiilor), va dispune restituirea garanţiilor depuse de ceilalţi participanţi, procedând, când este cazul, potrivit dispoziţiilor art. 851 alin (3).

CÂND INTRU ÎN POSESIA BUNULUI?

În toate cazurile, predarea bunului se va face după achitarea integrală a preţului; până la predare, debitorul suportă riscul pieirii bunului adjudecat. După predare, executorul va dispune, din oficiu, dacă este cazul, radierea din registrele de publicitate a drepturilor şi sarcinilor stinse prin adjudecare care grevau anterior bunul adjudecat.
Prin adjudecare, cumpărătorul devine, de la data predării, proprietarul bunului adjudecat, liber de orice sarcini, care se strămută de drept asupra preţului plătit.